ทีมงานบริหารและการประสานงาน

เพื่อให้การบริหารงานและประสานงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558” (Regional Research Expo 2015) ดำเนินการไปได้เรียบร้อย และบรรลุเป้าประสงค์และเป้าหมาย จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
  1. คณะกรรมการอำนวยการ
  2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
  3. คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุม เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  4. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
  5. คณะกรรมการฝ่ายจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม และการแข่งขันเครื่องร่อน
  6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และระบบสารสนเทศ
  7. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ต้อนรับ พิธีการ และประเมินผล
  8. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง
  9. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์