วันที่ 27 มีนาคม 2558
5.1 รู้ไทย (สังคมพหุวัฒนธรรม) รู้อาเซียน (เวลา 9.00 – 12.00 น.)
 
รหัส
ชื่อ-สกุล
อีเมล
หน่วยงานอื่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อาชีพ
สถานะ
 
0001
อ. จารุวรรณ พรหมเงิน
jaruwan-p@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0012
อ. นฤมล ยอดศรี
nongpingping2551@gmail.com
รับราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0015
นางสาว ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์
khwandaw22@yahoo.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0029
นาย หมัดอนูวาร์ โต๊ะสามารถ
saewa@hotmail.co.th
รับราชการทหาร
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0037
อ. ปริพนธ์ ไทยสุชาติ
paripon.th@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0046
นาย สุเมธ เหล่าตระกูลงาม
manman_1618@hotmail.com
โรงเรียนวังวิเศษ
ข้าราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0051
ผศ.ดร. วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง
wimonman.s@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0053
อ. พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
jukmutt@hotmail.com
วิทยาลัยชุมชนพังงา
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0097
ผศ. ไพโรจน์ เสนา
pairot_se@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข้าราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0100
อ. ภฤศสร ฤทธิมนตรี
prutsorn@gmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0126
ผศ. คล่อง วงศ์สุขมนตรี
wongsukmontri.klong@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0136
นาย เกรียงศักดิ์ แดวากม
6597@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0140
นางสาว โชติกา พูนพานิช
1156@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0141
นาย ดลรอศักร์ ยะโกบ
1236@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0146
นาย นุตเราะ กาเหย็ม
3584@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0155
นางสาว พรศิริ สุขเลี่ยง
2095@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0172
นางสาว บารีนา มะแซ
7165@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0184
นางสาว ฟาริดา ด้วงดล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0193
นางสาว วราภรณ์ รัตนวิจิตร
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0194
นางสาว สุปราณี บินอาหวา
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0195
อ. กฤติกา กาบพลอย
krittika.ka@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0197
นาย อดิเทพ ประกายอนุรัตน์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0198
นางสาว อรสุทธา ฐิโตประการ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0199
นาย อุเชน ไชยภูมิ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0206
นางสาว ซาสนีย์ เจะอุบง
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0207
อ. พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด
baw0513@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ข้าราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0208
อ. นิภาส ลีนะธรรม
nipas_ytrc@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0210
อ.ดร. จุฑารัตน์ อินทปัน
jintapun@yahoo.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0220
ผศ. ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
sirilukkai@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0222
อ. สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง
toynun@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0223
อ. สุวิมล แซ่ก่อง
su_moun@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0235
อ. ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์
s_sunsar@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาจารย์ นักวิชาการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0240
นางสาว นิรวยดา แวหามะ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0241
นางสาว วิมลลักษณ์ ชีววิจิตรกุล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0242
นาย สารีปะห์ มีซา
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0243
อ.ดร. พนม สุขจันทร์
phnom1242@yahoo.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0244
นาย สุวิทย์ เชยบัวแก้ว
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0245
นาย ฮุสนา หมะประสิทธิ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0246
นางสาว กัญญาภัค ภวภูตานนท์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0254
รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
cnathapong@gmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0259
นางสาว ศินีนาฎ พรหมพันธ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0267
นาย เจษฎา โสภารัตน์
jessadaso@gmail.com
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0274
นาย บุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
tom_123666@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครูเอกชน
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0284
นางสาว กัญญา บิลหมาด
butter_head47@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0285
นางสาว นิฟิรดาวส์ นิและ
nik_dao@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้าราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0286
นาง นางนูรไอนี ติสมานิ
ineena_may@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0287
นางสาว นุรอาซียะห์ มะอับดง
nuch_suyah@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0288
นางสาว มารีแย ลือโมะ
young_086@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0289
นางสาว สุนิสา แวดราแม
Waedramae2555@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0290
นางสาว ฟัตฮีย๊ะห์ เจ๊ะเฮง
fat_onicz@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
 

จำนวน: 508 ท่าน
หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 11 หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] หน้าต่อไป >>