วันที่ 27 มีนาคม 2558
4.3 วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคายางได้อย่างไร (เวลา 13.00 – 16.30 น.)
 
รหัส
ชื่อ-สกุล
อีเมล
หน่วยงานอื่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อาชีพ
สถานะ
 
0012
อ. นฤมล ยอดศรี
nongpingping2551@gmail.com
รับราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0022
นางสาว เจริญศรี เทพไชย
crazy_about_z@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0024
นางสาว รุสซานา หมันหลี
nana.rak@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0025
นางสาว อรัญญา เหมมาน
aran.chemistry@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0053
อ. พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
jukmutt@hotmail.com
วิทยาลัยชุมชนพังงา
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0069
อ. ณาฐวรา จิรันดร
nartwara.c@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0101
นางสาว อรวรรณ พูลศรี
orrawan.ell@gmail.com
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0129
นาย กฤษณะ คงอินทร์
123@hotmail.com
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0130
นางสาว กฤษณี พิสิฐศุภกุล
KritsanP@bot.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
พนักงานองค์การของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0136
นาย เกรียงศักดิ์ แดวากม
6597@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0139
นางสาว จิราพันธ์ หนูทอง
7940@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0140
นางสาว โชติกา พูนพานิช
1156@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0143
นางสาว นัสรียะห์ มะสาและ
1421@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0147
นาย พงศกร แคยิหวา
0353@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0152
นางสาว พรเพ็ญ วงศ์พจน์
0001@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0161
นางสาว ภูริดา ทองไทย
5278@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0163
นางสาว ยาวารีย์ หลงกาสา
7293@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0166
นางสาว วรรณนิสา สะหมาด
9343@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0171
นางสาว นูอายนี ตอเย๊ะ
8944@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0175
นาย บุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0180
นางสาว พินัดดา สุทธิกาญจน์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0191
นางสาว รวิวัลย์ ตรีประเสริฐสกุล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0192
นางสาว รัตติกาล หมานสะยะ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0196
นาย สุพร ขุนอักเขต
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0200
นางสาว กมลรัตน์ เสนะพันธุ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0201
นาย ชาย เศวตจินดา
chay07swt@gmail.com
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
พนักงานราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0203
นางสาว จุฑารัตน์ พรศรีรัตน์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0204
นางสาว ชนนวรรณ ภิบาล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0205
นางสาว สุปรีดา จันทรพิทักษ์
supreeda_cht@hotmail.com
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
พนักงานราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0210
อ.ดร. จุฑารัตน์ อินทปัน
jintapun@yahoo.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0225
อ. โนร์ฮามีมี คีรี
memeekheeree@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0236
นาย ณัทกร แก้วประชุม
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0237
นาง นิลวรรณ ฟูเฟื่องสิน
NillawaF@bot.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
พนักงานองค์การของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0238
นางสาว ณิชจรีย์ เพียรทองสงฆ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0257
รศ.ดร. คณิตา นิจจรัลกุล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
-
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0258
อ. วัฒนะ พรหมเพชร
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0261
นางสาว จิตราภรณ์ กำจรสุภสวัสดิ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0276
ผศ.ดร. ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล
p_areekul@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0277
อ. สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
kiat_246@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0278
อ. ธมยันตรี ประยูรพันธ์
bubu123_77@yahoo.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0301
อ. นายลุอัย ลาแซ
hakim_505@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้าราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0325
นางสาว เปรมกมล จันทร์กระจ่าง
nrct.groups@gmail.com
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0326
นางสาว คนึงขวัญ วิชชุตเวส
Jujub_hort@hotmail.com
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0327
นางสาว วิไลรัตน์ ดิ้นสกุล
wilairat.nrct@gmail.com
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ลูกจ้าง
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0329
นางสาว ศรีรัตน์ รอดณรงค์
srirat_ant@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0330
อ. อดิศร ไกรนรา
krainara@outlook.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0331
อ. กรีฑา แก้วคงธรรม
kreetha.kaew@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0335
นางสาว ภัทรทิรา จับใจเหมาะ
smooth-e9@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษาป.โท
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0342
นางสาว อีซลีนา อะดำ
adam_girl@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
ข้าราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0357
นางสาว ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต
nrct_1@yahoo.aom
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
 

จำนวน: 356 ท่าน
หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 8 หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8] หน้าต่อไป >>