วันที่ 27 มีนาคม 2558
4.2 เสวนาและตอบโจทย์วิจัยเรื่อง “ถนนยางพารา: ทางออกของการแก้ปัญหายางพารา” (เวลา 10.30 – 12.00 น.)
 
รหัส
ชื่อ-สกุล
อีเมล
หน่วยงานอื่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อาชีพ
สถานะ
 
0001
อ. จารุวรรณ พรหมเงิน
jaruwan-p@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0019
นาง สุภาพ นวลละเอียด
suparp.n@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0022
นางสาว เจริญศรี เทพไชย
crazy_about_z@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0024
นางสาว รุสซานา หมันหลี
nana.rak@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0030
นาย สุริยา ปาละแม
suriya5559@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0035
นางสาว เจนจิรา สมชาติ
jane_private@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0037
อ. ปริพนธ์ ไทยสุชาติ
paripon.th@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0043
นางสาว ปวีณา กายพันธ์
kpaweena@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักวิชาการ(ด้านการท่องเที่ยว)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0048
นางสาว supatinee kongkaew
supatinee_fang@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0094
นางสาว พิมพ์ณดา มณีวงค์
b.phimnada@gmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นักวิชาการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0102
อ.ดร. จักรัตน์ อโณทัย
jakarat.a@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0127
นางสาว สุพรรณศิริ เพาะทรัพย์
nonglek_32@hotmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0129
นาย กฤษณะ คงอินทร์
123@hotmail.com
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0130
นางสาว กฤษณี พิสิฐศุภกุล
KritsanP@bot.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
พนักงานองค์การของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0139
นางสาว จิราพันธ์ หนูทอง
7940@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0143
นางสาว นัสรียะห์ มะสาและ
1421@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0161
นางสาว ภูริดา ทองไทย
5278@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0163
นางสาว ยาวารีย์ หลงกาสา
7293@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0166
นางสาว วรรณนิสา สะหมาด
9343@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0171
นางสาว นูอายนี ตอเย๊ะ
8944@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0175
นาย บุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0180
นางสาว พินัดดา สุทธิกาญจน์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0187
นาย ลาภวัต บุญธรรม
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0191
นางสาว รวิวัลย์ ตรีประเสริฐสกุล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0192
นางสาว รัตติกาล หมานสะยะ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0196
นาย สุพร ขุนอักเขต
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0200
นางสาว กมลรัตน์ เสนะพันธุ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0201
นาย ชาย เศวตจินดา
chay07swt@gmail.com
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
พนักงานราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0203
นางสาว จุฑารัตน์ พรศรีรัตน์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0204
นางสาว ชนนวรรณ ภิบาล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0205
นางสาว สุปรีดา จันทรพิทักษ์
supreeda_cht@hotmail.com
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
พนักงานราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0207
อ. พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด
baw0513@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ข้าราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0208
อ. นิภาส ลีนะธรรม
nipas_ytrc@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0210
อ.ดร. จุฑารัตน์ อินทปัน
jintapun@yahoo.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0225
อ. โนร์ฮามีมี คีรี
memeekheeree@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0231
นาย บุญชู ยืนยงสกุล
BoonchuY@bot.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
พนักงานองค์การของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0234
นาย พสุธา ระวังสุข
pasuthar@bot.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0236
นาย ณัทกร แก้วประชุม
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0238
นางสาว ณิชจรีย์ เพียรทองสงฆ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0257
รศ.ดร. คณิตา นิจจรัลกุล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
-
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0258
อ. วัฒนะ พรหมเพชร
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0260
ผศ. อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
tidtee_ap@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ข้าราชการพลเรือน
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0261
นางสาว จิตราภรณ์ กำจรสุภสวัสดิ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0267
นาย เจษฎา โสภารัตน์
jessadaso@gmail.com
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0279
นาย สยุมพล ณะวงษ์
sayumphon_get033@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0280
นาย ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม
saelim.sak@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0281
นาย ธงชัย ไทรน้อย
noomsainoi@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0282
นางสาว กรกช เรืองศรี
lemon_2340@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0283
นางสาว สุณีรัตน์ วัฒนาศิลากรณ์
wattanasilakorn.s@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0300
นางสาว กาสูมาวาตี อาแวหามะ
kasu-ma@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้าราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
 

จำนวน: 741 ท่าน
หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 15 หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] หน้าต่อไป >>