วันที่ 27 มีนาคม 2558
4.1 เทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์: นวัตกรรมใหม่จากยางพารา (เวลา 9.00 – 10.15 น.)
 
รหัส
ชื่อ-สกุล
อีเมล
หน่วยงานอื่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อาชีพ
สถานะ
 
0022
นางสาว เจริญศรี เทพไชย
crazy_about_z@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ลงทะเบียนเข้าเข้าฟังเสวนาเรียบร้อยแล้ว
0024
นางสาว รุสซานา หมันหลี
nana.rak@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0025
นางสาว อรัญญา เหมมาน
aran.chemistry@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0030
นาย สุริยา ปาละแม
suriya5559@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0036
อ.ดร. พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม
peerapat.r@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0050
นาย ปิยพงศ์ หนูดำ
s4615072@hotmail.com
โรงเรียนตะโหมด
รับราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0069
อ. ณาฐวรา จิรันดร
nartwara.c@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0094
นางสาว พิมพ์ณดา มณีวงค์
b.phimnada@gmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นักวิชาการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0099
อ.ดร. วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ
seevatcharee@yahoo.com
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการอาหารสุขภาพและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0127
นางสาว สุพรรณศิริ เพาะทรัพย์
nonglek_32@hotmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0129
นาย กฤษณะ คงอินทร์
123@hotmail.com
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0130
นางสาว กฤษณี พิสิฐศุภกุล
KritsanP@bot.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
พนักงานองค์การของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0143
นางสาว นัสรียะห์ มะสาและ
1421@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0147
นาย พงศกร แคยิหวา
0353@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0152
นางสาว พรเพ็ญ วงศ์พจน์
0001@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0163
นางสาว ยาวารีย์ หลงกาสา
7293@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0166
นางสาว วรรณนิสา สะหมาด
9343@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0171
นางสาว นูอายนี ตอเย๊ะ
8944@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0175
นาย บุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0180
นางสาว พินัดดา สุทธิกาญจน์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0187
นาย ลาภวัต บุญธรรม
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0191
นางสาว รวิวัลย์ ตรีประเสริฐสกุล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0192
นางสาว รัตติกาล หมานสะยะ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0196
นาย สุพร ขุนอักเขต
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0200
นางสาว กมลรัตน์ เสนะพันธุ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0201
นาย ชาย เศวตจินดา
chay07swt@gmail.com
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
พนักงานราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0203
นางสาว จุฑารัตน์ พรศรีรัตน์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0204
นางสาว ชนนวรรณ ภิบาล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0205
นางสาว สุปรีดา จันทรพิทักษ์
supreeda_cht@hotmail.com
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
พนักงานราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0225
อ. โนร์ฮามีมี คีรี
memeekheeree@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0227
อ.ดร. ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
paroon27@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0231
นาย บุญชู ยืนยงสกุล
BoonchuY@bot.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
พนักงานองค์การของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0236
นาย ณัทกร แก้วประชุม
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0238
นางสาว ณิชจรีย์ เพียรทองสงฆ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0257
รศ.ดร. คณิตา นิจจรัลกุล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
-
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0258
อ. วัฒนะ พรหมเพชร
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0261
นางสาว จิตราภรณ์ กำจรสุภสวัสดิ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0277
อ. สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
kiat_246@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0278
อ. ธมยันตรี ประยูรพันธ์
bubu123_77@yahoo.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0279
นาย สยุมพล ณะวงษ์
sayumphon_get033@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0280
นาย ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม
saelim.sak@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0281
นาย ธงชัย ไทรน้อย
noomsainoi@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0282
นางสาว กรกช เรืองศรี
lemon_2340@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0283
นางสาว สุณีรัตน์ วัฒนาศิลากรณ์
wattanasilakorn.s@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0298
นาย เยี่ยมพล นัครามนตรี
lmomldao@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0455
นาย พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์
p.j-kow@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
นักศึกษาปริญญาเอก
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0535
อ.ดร. วิสาขะ อนันธวัช
anvisaka@gmail.com
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พนักงานของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0538
อ.ดร. อนุรักษ์ อุดมเวช
nu_fermi1@yahoo.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0539
นาย วิทธวัช ราชรองวัง
wittawat.racha@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0550
รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล
perapong.t@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
 

จำนวน: 668 ท่าน
หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 14 หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] หน้าต่อไป >>