วันที่ 26 มีนาคม 2558
3.1 การศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบันและทศวรรษหน้า (เวลา 13.30 – 14.45 น.)
 
รหัส
ชื่อ-สกุล
อีเมล
หน่วยงานอื่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อาชีพ
สถานะ
 
0012
อ. นฤมล ยอดศรี
nongpingping2551@gmail.com
รับราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0015
นางสาว ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์
khwandaw22@yahoo.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0016
รศ.ดร. Keatisak Soisuwan
ksoisuwan52@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Teacher and Research
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0036
อ.ดร. พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม
peerapat.r@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0040
อ.ดร. ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
pankeowta@yahoo.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พนักงานองค์กรของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0041
อ.ดร. นิจพร มาจันทร์
ouy_msu.env@hotmail.com
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิจัยอิสระ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0046
นาย สุเมธ เหล่าตระกูลงาม
manman_1618@hotmail.com
โรงเรียนวังวิเศษ
ข้าราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0047
นางสาว กันฑิมา ศรีหมอก
manman_1618@hotmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0050
นาย ปิยพงศ์ หนูดำ
s4615072@hotmail.com
โรงเรียนตะโหมด
รับราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0051
ผศ.ดร. วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง
wimonman.s@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0052
ผศ.ดร. สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ
sununta.y@psu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0053
อ. พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
jukmutt@hotmail.com
วิทยาลัยชุมชนพังงา
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0094
นางสาว พิมพ์ณดา มณีวงค์
b.phimnada@gmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นักวิชาการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0097
ผศ. ไพโรจน์ เสนา
pairot_se@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข้าราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0109
นางสาว ขวัญใจ นิ่มดวง
research.tsu@gmail.com
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พนักงานของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0136
นาย เกรียงศักดิ์ แดวากม
6597@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0140
นางสาว โชติกา พูนพานิช
1156@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0141
นาย ดลรอศักร์ ยะโกบ
1236@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0143
นางสาว นัสรียะห์ มะสาและ
1421@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0146
นาย นุตเราะ กาเหย็ม
3584@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0147
นาย พงศกร แคยิหวา
0353@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0155
นางสาว พรศิริ สุขเลี่ยง
2095@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0161
นางสาว ภูริดา ทองไทย
5278@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0163
นางสาว ยาวารีย์ หลงกาสา
7293@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0171
นางสาว นูอายนี ตอเย๊ะ
8944@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0184
นางสาว ฟาริดา ด้วงดล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0187
นาย ลาภวัต บุญธรรม
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0194
นางสาว สุปราณี บินอาหวา
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0199
นาย อุเชน ไชยภูมิ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0200
นางสาว กมลรัตน์ เสนะพันธุ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0204
นางสาว ชนนวรรณ ภิบาล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0206
นางสาว ซาสนีย์ เจะอุบง
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0207
อ. พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด
baw0513@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ข้าราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0208
อ. นิภาส ลีนะธรรม
nipas_ytrc@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0209
อ.ดร. ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ
ksawa98@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0211
นางสาว กรวรรณ ทับทิมดี
korrawan.tabtimdee@gmail.com
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิต
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0212
นาย ศิระพงศ์ ดิลกธราดล
sirapong.di@gmail.com
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิต
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0213
นางสาว อติญา วงษ์วาท
peachatiya@gmail.com
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิต
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0214
นางสาว สุจิลักษณ์ แสงทอง
miffy.aim@gmail.com
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิต
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0215
นาย ธัฐบดินทร์ บุญเนื่อง
M.ED.ART.THABADINCU30@gmail.com
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิต
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0216
นาย เกียรติศักดิ์ ล้วนมงคล
kiattisak0447112@hotmail.co.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิต
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0217
นางสาว สุปราณี ชมจุมจัง
nickyjumjang@gmail.com
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิต
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0218
นาย มนตรี วรารักษ์สัจจะ
montri.wara@gmail.com
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิต
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0219
นางสาว สุนทรีย์ จิตสกูล
Pjpreaw@gmail.com
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิต
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0221
นางสาว ปิยะทิพย์ สุริยันต์
piyathip.tawan@gmail.com
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิต
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0224
นางสาว มัณนาน มามะ
mmannanjung@gmail.com
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิต
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0225
อ. โนร์ฮามีมี คีรี
memeekheeree@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0226
นางสาว พิชญา ย้อยช่วง
pitchaya_9495@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0227
อ.ดร. ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
paroon27@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0236
นาย ณัทกร แก้วประชุม
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
 

จำนวน: 236 ท่าน
หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 5 หน้า
1 [2][3][4][5] หน้าต่อไป >>