วันที่ 26 มีนาคม 2558
2.1 ทิศทางพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน (เวลา 13.30 – 14.45 น.)
 
รหัส
ชื่อ-สกุล
อีเมล
หน่วยงานอื่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อาชีพ
สถานะ
 
0003
รศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์
cwanna35@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0022
นางสาว เจริญศรี เทพไชย
crazy_about_z@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0030
นาย สุริยา ปาละแม
suriya5559@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0037
อ. ปริพนธ์ ไทยสุชาติ
paripon.th@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0055
นาย พลชัย ขาวนวล
kpalachai@gmail.com
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0056
นาย นาคิน ยอดแก้ว
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0059
นาย เทิดศักดิ์ สินปัญญาสิริ
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0060
นาย อนุรัตน์ บุญทอง
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0061
นาย ศุภชัย เชยบัวแก้ว
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0062
นาย สมโภชน์ ปิ่นละมัย
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0063
นาย อวยชัย ขาวชู
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0064
อ. โกสินทร์ ทีปรักษพันธ์
teeparuksapun8@hotmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0065
นาย เกียรติศักดิ์ บุญชัย
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0066
นาย วรวัจน์ สารถวิล
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0067
นางสาว นาฎยา เกตุแก้ว
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0068
นาย ประจักษ์ มารมย์
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0069
อ. ณาฐวรา จิรันดร
nartwara.c@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0070
นาย วีรพงศ์ มุสิกพันธ์
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0071
นางสาว ซารีนา คงบำรุง
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0072
นาย ธนพนธ์ ศรีมณี
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0073
นาย อภิวัชญ์ อาคมานุวัตร
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0074
นาย ณัฐพนธ์ ดีหนู
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0075
นาย อดิศร น้อยละม้าย
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0076
นาย ชิตพงศ์ แตงแก้ว
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0077
นาย กฤษณุพัฒน์ พรหมรักษ์
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0078
นาย เกียรติศักดิ์ ชัยชนะ
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0079
นาย ทนงศักดิ์ แก้วศรีนวล
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0080
นาย กิตติศักดิ์ อักษรกาญจน์
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0081
นาย นักรบ นิหะ
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0082
นาย ณัฐพงศ์ มณีฉาย
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0083
นาย ณัฐพล แก้วประเสริฐ
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0084
นาย วินิตย์ สังขโชติ
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0085
นาย นันทวัฒน์ ชื่นกิตติกุล
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0086
นาย นนทวัฒน์ ชื่นกิตติกุล
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0087
นาย นันทวัฒน์ ชัยสุตานนท์
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0088
นางสาว อัญณี บุญชัย
ann_ff97@hotmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0089
นาย ศิวกร อุปการ
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0090
นาย สิรภพ บุญเกื้อ
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0091
อ.ดร. สุปราณี วุ่นศรี
kongsuwan9153575@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0092
อ. สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์
spboon2@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0093
นาย สรรชัย สอนกชกร
scsc074@hotmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0095
อ. ณิชา ประสงค์จันทร์
ingoakaom@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0099
อ.ดร. วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ
seevatcharee@yahoo.com
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการอาหารสุขภาพและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0111
นาย รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0112
นาง สุพรรณี โพธิ์ทอง
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0113
นาย นายสนั่น พิศแลงาม
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0114
นางสาว ศิริพร ทองวิจิตร
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0115
นาง อรัญญา ไชยศร
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0116
นาย อาคม สมนึก
research@sct.ac.th
สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0117
นาย กรีธา บุญรัตนวิจิตร์
research@sct.ac.th
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
 

จำนวน: 386 ท่าน
หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 8 หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8] หน้าต่อไป >>