วันที่ 28 มีนาคม 2558
9.2 นำเสนอผลงาน และตอบโจทย์วิจัย เรื่อง "Bio-floc เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการผลิตสัตว์น้ำ" (เวลา 11.00 – 12.00 น.)
 
รหัส
ชื่อ-สกุล
อีเมล
หน่วยงานอื่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อาชีพ
สถานะ
 
0016
รศ.ดร. Keatisak Soisuwan
ksoisuwan52@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Teacher and Research
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0030
นาย สุริยา ปาละแม
suriya5559@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0043
นางสาว ปวีณา กายพันธ์
kpaweena@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักวิชาการ(ด้านการท่องเที่ยว)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0094
นางสาว พิมพ์ณดา มณีวงค์
b.phimnada@gmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นักวิชาการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0136
นาย เกรียงศักดิ์ แดวากม
6597@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0143
นางสาว นัสรียะห์ มะสาและ
1421@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0155
นางสาว พรศิริ สุขเลี่ยง
2095@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0166
นางสาว วรรณนิสา สะหมาด
9343@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0180
นางสาว พินัดดา สุทธิกาญจน์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0184
นางสาว ฟาริดา ด้วงดล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0192
นางสาว รัตติกาล หมานสะยะ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0193
นางสาว วราภรณ์ รัตนวิจิตร
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0194
นางสาว สุปราณี บินอาหวา
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0198
นางสาว อรสุทธา ฐิโตประการ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0199
นาย อุเชน ไชยภูมิ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0200
นางสาว กมลรัตน์ เสนะพันธุ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0204
นางสาว ชนนวรรณ ภิบาล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0206
นางสาว ซาสนีย์ เจะอุบง
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0225
อ. โนร์ฮามีมี คีรี
memeekheeree@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0236
นาย ณัทกร แก้วประชุม
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0240
นางสาว นิรวยดา แวหามะ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0241
นางสาว วิมลลักษณ์ ชีววิจิตรกุล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0242
นาย สารีปะห์ มีซา
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0243
อ.ดร. พนม สุขจันทร์
phnom1242@yahoo.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0244
นาย สุวิทย์ เชยบัวแก้ว
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0258
อ. วัฒนะ พรหมเพชร
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0277
อ. สมเกียรติ สุทธิยาพิวัฒน์
kiat_246@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0278
อ. ธมยันตรี ประยูรพันธ์
bubu123_77@yahoo.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0325
นางสาว เปรมกมล จันทร์กระจ่าง
nrct.groups@gmail.com
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0326
นางสาว คนึงขวัญ วิชชุตเวส
Jujub_hort@hotmail.com
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0327
นางสาว วิไลรัตน์ ดิ้นสกุล
wilairat.nrct@gmail.com
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ลูกจ้าง
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0329
นางสาว ศรีรัตน์ รอดณรงค์
srirat_ant@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0362
นางสาว วรรณฐินี แก้วไทรย้อย
nrct_1@yahoo.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0514
นาย กรกช แก้วกระจก
korn_cupcup@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0525
นางสาว ศศิธร คงทอง
sasitorn.k@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0535
อ.ดร. วิสาขะ อนันธวัช
anvisaka@gmail.com
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พนักงานของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0536
นางสาว วรางคณา อังคณานนท์
nan-pup@hotmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0537
นางสาว เยาวลักษณ์ ทองมิตร
Aon645@hotmail.co.uk
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยวิจัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0539
นาย วิทธวัช ราชรองวัง
wittawat.racha@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0551
นางสาว ธรรมภรณ์ ประภาสะวัต
nrct_1@yahoo.com
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0558
นางสาว ธมลวรรณ สุวรรณวงศ์
-
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0560
นางสาว พิณญา ยาหวัง
pinya.y@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิชาการศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0705
อ. worawit damkree
naramath@hotmail.com
สพม.15
รับราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0706
อ. Piangta kerdsab
piangta.13@gmail.com
สพม.15
ครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0717
นาย สาธิต อนันธวัช
mutradeagent@gmail.com
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
นักธุรกิจ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0833
นางสาว Chaowalak Samakom
samakom2008@gmail.com
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ปรึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0913
อ. อัสนะฮ์ สายวารี
atsana.2854@gmail.com
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0918
นางสาว กชพรรณ แซ่หย่อง
kochapan_yong@hotmail.com
อาชีวศึกษายะลา
ครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0921
นาง รินนภา รัตนวิไลวรรณ
rinnabha@gmail.com
ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0942
นางสาว ขวัญฤทัย เดชอุดม
rdinstru@hotmail.co.th
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
 

จำนวน: 133 ท่าน
หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 3 หน้า
1 [2][3] หน้าต่อไป >>