วันที่ 28 มีนาคม 2558
8.2 เทคโนโลยีและงานวิจัยรับมืออุทกภัย (เวลา 09.00 – 10.15 น.)
 
รหัส
ชื่อ-สกุล
อีเมล
หน่วยงานอื่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อาชีพ
สถานะ
 
0012
อ. นฤมล ยอดศรี
nongpingping2551@gmail.com
รับราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0022
นางสาว เจริญศรี เทพไชย
crazy_about_z@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0037
อ. ปริพนธ์ ไทยสุชาติ
paripon.th@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0041
อ.ดร. นิจพร มาจันทร์
ouy_msu.env@hotmail.com
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิจัยอิสระ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0051
ผศ.ดร. วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง
wimonman.s@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0097
ผศ. ไพโรจน์ เสนา
pairot_se@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข้าราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0129
นาย กฤษณะ คงอินทร์
123@hotmail.com
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0140
นางสาว โชติกา พูนพานิช
1156@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0141
นาย ดลรอศักร์ ยะโกบ
1236@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0146
นาย นุตเราะ กาเหย็ม
3584@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0152
นางสาว พรเพ็ญ วงศ์พจน์
0001@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0161
นางสาว ภูริดา ทองไทย
5278@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0163
นางสาว ยาวารีย์ หลงกาสา
7293@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0171
นางสาว นูอายนี ตอเย๊ะ
8944@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0172
นางสาว บารีนา มะแซ
7165@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0175
นาย บุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0187
นาย ลาภวัต บุญธรรม
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0191
นางสาว รวิวัลย์ ตรีประเสริฐสกุล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0196
นาย สุพร ขุนอักเขต
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0197
นาย อดิเทพ ประกายอนุรัตน์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0203
นางสาว จุฑารัตน์ พรศรีรัตน์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0238
นางสาว ณิชจรีย์ เพียรทองสงฆ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0245
นาย ฮุสนา หมะประสิทธิ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0246
นางสาว กัญญาภัค ภวภูตานนท์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0254
รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
cnathapong@gmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0257
รศ.ดร. คณิตา นิจจรัลกุล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
-
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0259
นางสาว ศินีนาฎ พรหมพันธ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0261
นางสาว จิตราภรณ์ กำจรสุภสวัสดิ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0267
นาย เจษฎา โสภารัตน์
jessadaso@gmail.com
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0279
นาย สยุมพล ณะวงษ์
sayumphon_get033@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0318
อ. อนงค์ ภิบาล
anong.p22@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0320
ผศ. นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์
ืniparatcha@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0322
อ. สับรี สะนอ
sabreedl@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0363
นาย อาชา หาญกุดเลาะ
archa.are@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0394
นางสาว มารียา เจ๊ม๊ะ
misterparan@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0396
นางสาว อ้อมบุญ ขาวชอุ่ม
Neantourpo@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0473
นางสาว จิตภากัญ หลิมสกุล
jitpakan@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0474
นาย คมกริช กังรัตน์
nickkori@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0475
นาง ธนาลักษณ์ พฤทธิวงศ์
tanalux.p@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
พนักงานของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0476
นางสาว จิราวรรณ แก้วสุวรรณ์
bugebunny_555@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พนักงานของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0489
อ. สับรี สะนอ
sabreedl@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ข้าราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0490
นาย มูฮำมัดเฟาซัน ดือลง
fauzan416@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0540
นาย นายศราวุธ ไชยคีรี
srawut10615@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0550
รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฆสกุล
perapong.t@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0555
อ. วาสนา มู่สา
Mvassana@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0574
อ.ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง
nopparatana_999@yahoo.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
พนักงานมหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0656
อ. ฮุชเซ็น นิยมเดชา
hussenniyom@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พนักงานองค์กรของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0671
รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์
tanit.c@psu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0674
อ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน
touch@coe.psu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0679
นางสาว อภิญญา หมัดอะดั้ม
apinya.ma@psu.ac.th
สำนักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
 

จำนวน: 232 ท่าน
หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 5 หน้า
1 [2][3][4][5] หน้าต่อไป >>