วันที่ 27 มีนาคม 2558
7.2 การจัดการความเปลี่ยนแปลง....บทบาทของภาคีการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป (เวลา 15.00 – 16.30 น.)
 
รหัส
ชื่อ-สกุล
อีเมล
หน่วยงานอื่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อาชีพ
สถานะ
 
0001
อ. จารุวรรณ พรหมเงิน
jaruwan-p@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0030
นาย สุริยา ปาละแม
suriya5559@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0037
อ. ปริพนธ์ ไทยสุชาติ
paripon.th@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0038
นางสาว ธัญกมล คงแก้ว
pakaporn.ko@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักวิชาการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0039
อ.ดร. Rungrawee Jitpakdee
jrungraw@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0051
ผศ.ดร. วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง
wimonman.s@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0098
อ.ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม
conanong@wu.ac.th
สำนักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พนักงานของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0100
อ. ภฤศสร ฤทธิมนตรี
prutsorn@gmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0126
ผศ. คล่อง วงศ์สุขมนตรี
wongsukmontri.klong@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0146
นาย นุตเราะ กาเหย็ม
3584@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0172
นางสาว บารีนา มะแซ
7165@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0231
นาย บุญชู ยืนยงสกุล
BoonchuY@bot.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
พนักงานองค์การของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0232
นางสาว สุนีย์ วรกุลชัยวัฒน์
SuneeWa@bot.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
พนักงานองค์การของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0235
อ. ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์
s_sunsar@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาจารย์ นักวิชาการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0254
รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
cnathapong@gmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0260
ผศ. อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
tidtee_ap@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ข้าราชการพลเรือน
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0267
นาย เจษฎา โสภารัตน์
jessadaso@gmail.com
ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0279
นาย สยุมพล ณะวงษ์
sayumphon_get033@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0280
นาย ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิ่ม
saelim.sak@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0281
นาย ธงชัย ไทรน้อย
noomsainoi@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0282
นางสาว กรกช เรืองศรี
lemon_2340@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0283
นางสาว สุณีรัตน์ วัฒนาศิลากรณ์
wattanasilakorn.s@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0323
นางสาว นิตติยา ทองเสนอ
b.sainhome@gmail.com
คณะการจัดการสิ่งเเวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0473
นางสาว จิตภากัญ หลิมสกุล
jitpakan@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0474
นาย คมกริช กังรัตน์
nickkori@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0490
นาย มูฮำมัดเฟาซัน ดือลง
fauzan416@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0527
นางสาว กนกวรรณ สุนทรวุฒิคุณ
kanogwan_k@hotmaul.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยวิจัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0536
นางสาว วรางคณา อังคณานนท์
nan-pup@hotmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0537
นางสาว เยาวลักษณ์ ทองมิตร
Aon645@hotmail.co.uk
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยวิจัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0539
นาย วิทธวัช ราชรองวัง
wittawat.racha@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0540
นาย นายศราวุธ ไชยคีรี
srawut10615@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0560
นางสาว พิณญา ยาหวัง
pinya.y@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิชาการศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0575
นางสาว ฤดี ไกรวงศ์
kruedee@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0679
นางสาว อภิญญา หมัดอะดั้ม
apinya.ma@psu.ac.th
สำนักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0691
ผศ.ดร. Nugul Intrasungkha
Nugul.Intrasugnkha@gmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์และนักวิจัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0717
นาย สาธิต อนันธวัช
mutradeagent@gmail.com
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
นักธุรกิจ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0748
นางสาว ธนิษฐา หน่อนรินทร์
dd.duen-99@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0753
นางสาว ปาริชาติ วินฉ้วน
nannarak_9@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0762
นางสาว รัตนา ศรีสมัย
Lovemyfan@msn.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0767
นางสาว สิรภัทร ทัดดอกไม้
zaraaom32@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0770
นางสาว วนิดา ถาวรสุข
wanida_sillde@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0776
นางสาว ธิดารัตน์ ดำเอียด
Thidaratfon37@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0841
เพ็ญแก้ว พิมาน
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0842
วริศรา นนทฤทธิ์
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0843
กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0844
รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0845
ดร.อุษณีย์ สุธรรมมาภรณ์
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0846
อาจารย์ธนาวิทย์ บัวฝ้าย
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0847
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0848
ดร.วัฒนา รัตนพรหม
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
 

จำนวน: 464 ท่าน
หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 10 หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าต่อไป >>