วันที่ 27 มีนาคม 2558
7.1 การท่องเที่ยวประเทศไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง (เวลา 13.30 – 14.45 น.)
 
รหัส
ชื่อ-สกุล
อีเมล
หน่วยงานอื่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อาชีพ
สถานะ
 
0001
อ. จารุวรรณ พรหมเงิน
jaruwan-p@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0014
นาย suppawit homhuan
mrsuppawit@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
student
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0037
อ. ปริพนธ์ ไทยสุชาติ
paripon.th@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0038
นางสาว ธัญกมล คงแก้ว
pakaporn.ko@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักวิชาการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0041
อ.ดร. นิจพร มาจันทร์
ouy_msu.env@hotmail.com
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิจัยอิสระ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0043
นางสาว ปวีณา กายพันธ์
kpaweena@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักวิชาการ(ด้านการท่องเที่ยว)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0046
นาย สุเมธ เหล่าตระกูลงาม
manman_1618@hotmail.com
โรงเรียนวังวิเศษ
ข้าราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0047
นางสาว กันฑิมา ศรีหมอก
manman_1618@hotmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0094
นางสาว พิมพ์ณดา มณีวงค์
b.phimnada@gmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นักวิชาการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0098
อ.ดร. อรอนงค์ เฉียบแหลม
conanong@wu.ac.th
สำนักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พนักงานของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0100
อ. ภฤศสร ฤทธิมนตรี
prutsorn@gmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0126
ผศ. คล่อง วงศ์สุขมนตรี
wongsukmontri.klong@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0146
นาย นุตเราะ กาเหย็ม
3584@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0172
นางสาว บารีนา มะแซ
7165@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0231
นาย บุญชู ยืนยงสกุล
BoonchuY@bot.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
พนักงานองค์การของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0232
นางสาว สุนีย์ วรกุลชัยวัฒน์
SuneeWa@bot.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
พนักงานองค์การของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0235
อ. ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์
s_sunsar@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาจารย์ นักวิชาการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0254
รศ.ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
cnathapong@gmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0260
ผศ. อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
tidtee_ap@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ข้าราชการพลเรือน
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0323
นางสาว นิตติยา ทองเสนอ
b.sainhome@gmail.com
คณะการจัดการสิ่งเเวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0363
นาย อาชา หาญกุดเลาะ
archa.are@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0411
นางสาว นุรีซะห์ เพชรเบ็ญวาฮับ
nsph5555@gmail.com
สพฐ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0473
นางสาว จิตภากัญ หลิมสกุล
jitpakan@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0474
นาย คมกริช กังรัตน์
nickkori@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0481
นางสาว ดาวูด โต๊ะหลง
drohana@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0490
นาย มูฮำมัดเฟาซัน ดือลง
fauzan416@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0527
นางสาว กนกวรรณ สุนทรวุฒิคุณ
kanogwan_k@hotmaul.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยวิจัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0536
นางสาว วรางคณา อังคณานนท์
nan-pup@hotmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0539
นาย วิทธวัช ราชรองวัง
wittawat.racha@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0572
อ.ดร. นันทา จันทร์แก้ว
tata123-2517@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0695
นางสาว พรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
twenty_saturday@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
พนักงานของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0717
นาย สาธิต อนันธวัช
mutradeagent@gmail.com
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
นักธุรกิจ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0841
เพ็ญแก้ว พิมาน
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0842
วริศรา นนทฤทธิ์
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0843
กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0844
รศ.ดร.ธงชัย เครือหงษ์
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0845
ดร.อุษณีย์ สุธรรมมาภรณ์
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0846
อาจารย์ธนาวิทย์ บัวฝ้าย
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0847
ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0848
ดร.วัฒนา รัตนพรหม
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0849
นางสาว อริญญา แดงเล็ก
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0852
นาย อรรนพ อานนท์ทวีศิลป์
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0854
นางสาว อาภาภรณ์ วะโรรส
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0856
นางสาว มธุรดา เขียวเกลี้ยง
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0858
นางสาว กาญจนา ช่างคิด
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0860
นางสาว อุมาภรณ์ เพชรสอน
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0861
นางสาว นิตยา ศรีผ่อง
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0862
นางสาว กนกวรรณ เรืองศรี
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0863
นางสาว อรอุมา อินยาว
ird_center@hotmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0864
นางสาวพุฒิกาล ทิพย์ญาณ
ird_center@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
 

จำนวน: 202 ท่าน
หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 5 หน้า
1 [2][3][4][5] หน้าต่อไป >>