วันที่ 27 มีนาคม 2558
6.1 ทิศทางปาล์มน้ำมันของประเทศไทย (เวลา 13.30 – 16.30 น.)
 
รหัส
ชื่อ-สกุล
อีเมล
หน่วยงานอื่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อาชีพ
สถานะ
 
0003
รศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์
cwanna35@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0004
รศ.ดร. พีรเดช (วิทยากร) ทองอำไพ
dladdawa@wu.ac.th
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0005
นาย กฤษดา ชวนะนันท์ (วิทยากร)
dladdawa@wu.ac.th
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0006
นาย ไพโรจน์ ภู่ต้อง (วิทยากร)
dladdawa@wu.ac.th
-
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0007
นาย ปุณณภพ เต็มรัตน์ (วิทยากร)
dladdawa@wu.ac.th
-
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0008
ศ.ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (วิทยากร)
dladdawa@wu.ac.th
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0009
นาย บรรจง แสงพรหม (วิทยากร)
dladdawa@wu.ac.th
-
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0010
ผศ.ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ (วิทยากร)
dladdawa@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0011
นาง ลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว
dladdawa@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0016
รศ.ดร. Keatisak Soisuwan
ksoisuwan52@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Teacher and Research
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0030
นาย สุริยา ปาละแม
suriya5559@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0031
นางสาว วิลาวัณย์ ผลาชุม
pwilawan.wp@hotmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0032
นางสาว สมฤทัย สิงหสุวรรณ
ssinghasuwan@yahoo.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0033
นางสาว วลัยลักษณ์ พัฒนมณี
pwalailak@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0044
นาย ธีระพงศ์ จันทรนิยม
teerapong.j@psu.ac.th
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0050
นาย ปิยพงศ์ หนูดำ
s4615072@hotmail.com
โรงเรียนตะโหมด
รับราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0051
ผศ.ดร. วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง
wimonman.s@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0057
อ.ดร. กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา
kittiphoom.s@rmutsv.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0091
อ.ดร. สุปราณี วุ่นศรี
kongsuwan9153575@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0097
ผศ. ไพโรจน์ เสนา
pairot_se@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข้าราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0099
อ.ดร. วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ
seevatcharee@yahoo.com
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการอาหารสุขภาพและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0102
อ.ดร. จักรัตน์ อโณทัย
jakarat.a@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0125
นาย สัญญา นวลละออง
tonsuperza@msn.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0127
นางสาว สุพรรณศิริ เพาะทรัพย์
nonglek_32@hotmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0128
นางสาว ชญานีย์ สังวาลย์
fisho_biot@hotmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ช่วยวิจัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0141
นาย ดลรอศักร์ ยะโกบ
1236@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0144
นาย นายธวัชชัย วงศ์กรเชาวลิต
dladdawa@wu.ac.th
เกษตรกร
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0145
นาย นางจินตนา วงศ์กรเชาวลิต
dladdawa@wu.ac.th
เกษตรกร
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0155
นางสาว พรศิริ สุขเลี่ยง
2095@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0184
นางสาว ฟาริดา ด้วงดล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0187
นาย ลาภวัต บุญธรรม
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0193
นางสาว วราภรณ์ รัตนวิจิตร
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0194
นางสาว สุปราณี บินอาหวา
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0195
อ. กฤติกา กาบพลอย
krittika.ka@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0197
นาย อดิเทพ ประกายอนุรัตน์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0198
นางสาว อรสุทธา ฐิโตประการ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0199
นาย อุเชน ไชยภูมิ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0202
นางสาว พวงเพชร อึ้งวิศิษฏ์วงศ์
PuangpeU@bot.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
พนักงานองค์การของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0206
นางสาว ซาสนีย์ เจะอุบง
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0207
อ. พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด
baw0513@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ข้าราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0208
อ. นิภาส ลีนะธรรม
nipas_ytrc@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0228
ผศ. สมใจ หนูผึ้ง
dladdawa@wu.ac.th
สำนักวิชาการจัดการ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0229
อ.ดร. ไพโรจน์ นวลนุ่ม
dladdawa@wu.ac.th
สำนักวิชาการจัดการ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0230
อ. บุณฑรี จันทร์กลับ
dladdawa@wu.ac.th
สำนักวิชาการจัดการ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0233
อ. กฤติกา กาบพลอย
dladdawa@wu.ac.th
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0234
นาย พสุธา ระวังสุข
pasuthar@bot.or.th
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0241
นางสาว วิมลลักษณ์ ชีววิจิตรกุล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0242
นาย สารีปะห์ มีซา
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0244
นาย สุวิทย์ เชยบัวแก้ว
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0245
นาย ฮุสนา หมะประสิทธิ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
 

จำนวน: 350 ท่าน
หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 7 หน้า
1 [2][3][4][5][6][7] หน้าต่อไป >>