วันที่ 26 มีนาคม 2558
1.1 ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ด้านสุขภาพ ที่ผู้ดูแลครอบครัวต้องรู้: ความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ-โภชนาการกับพัฒนาทางสติปัญญาของเด็ก-ผลข้างเคียงจากสมุนไพร (เวลา 10.00 – 12.00 น.)
 
รหัส
ชื่อ-สกุล
อีเมล
หน่วยงานอื่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อาชีพ
สถานะ
 
0002
วรวิทย์ สุธาประดิษฐ์
a.sutapradit@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธุรกิจส่วนตัว
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0012
อ. นฤมล ยอดศรี
nongpingping2551@gmail.com
รับราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0014
นาย suppawit homhuan
mrsuppawit@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
student
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0018
รศ.ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์
suppasil.m@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0023
รศ.ดร. นัยพินิจ คชภักดี
naiphinich@gmail.com
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0026
นาง อำมร เอียดคงนาน
doc_kitti@hotmail.com
ดวงกมล เนอสซิ่งโฮม
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0027
นางสาว เบญญาทิพย์ คนอง
doc_kitti@hotmail.com
ดวงกมล เนอสซิ่งโฮม
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0028
นาง ปาซียะ ดาเร็ง
doc_kitti@hotmail.com
ดวงกมล เนอสซิ่งโฮม
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0030
นาย สุริยา ปาละแม
suriya5559@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0036
อ.ดร. พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม
peerapat.r@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0037
อ. ปริพนธ์ ไทยสุชาติ
paripon.th@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0042
นาย ธีรวัฒน์ สุดขาว
teerawat.sud@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
แพทย์แผนไทย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0049
นางสาว อานีซะห์ ดือรานิง
a.deraning@yahoo.com.au
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0051
ผศ.ดร. วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง
wimonman.s@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0052
ผศ.ดร. สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ
sununta.y@psu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0053
อ. พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
jukmutt@hotmail.com
วิทยาลัยชุมชนพังงา
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0094
นางสาว พิมพ์ณดา มณีวงค์
b.phimnada@gmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นักวิชาการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0096
นางสาว รัชฎา คชแสงสันต์
rachada.ird@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลูกจ้างองค์กรของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0099
อ.ดร. วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ
seevatcharee@yahoo.com
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการอาหารสุขภาพและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0101
นางสาว อรวรรณ พูลศรี
orrawan.ell@gmail.com
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0103
นางสาว จิราพร อาวะภาค
jiraporn97.poo@gmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0104
ปราณีต อาวะภาค
jiraporn97.poo@gmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0105
กุลธิรา แซ่โซว
skuntira@gmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0106
อุมา เพ็ชรคง
petkong28@gmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0107
มารียา เจ๊ม๊ะ
jiraporn97.poo@gmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0108
จุฑาภรณ์ ขจิตวิวัฒน์
ann01dsrr@gmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0136
นาย เกรียงศักดิ์ แดวากม
6597@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0140
นางสาว โชติกา พูนพานิช
1156@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0141
นาย ดลรอศักร์ ยะโกบ
1236@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0142
ณัฐตินา วิชัยดิษฐ
nattina.vi@gmail.com
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0143
นางสาว นัสรียะห์ มะสาและ
1421@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0147
นาย พงศกร แคยิหวา
0353@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0172
นางสาว บารีนา มะแซ
7165@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0174
อ.ดร. จิดาภา เซคเคย์
jidapa.sz@psu.ac.th
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0175
นาย บุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0184
นางสาว ฟาริดา ด้วงดล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0187
นาย ลาภวัต บุญธรรม
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0192
นางสาว รัตติกาล หมานสะยะ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0194
นางสาว สุปราณี บินอาหวา
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0197
นาย อดิเทพ ประกายอนุรัตน์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0200
นางสาว กมลรัตน์ เสนะพันธุ์
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0204
นางสาว ชนนวรรณ ภิบาล
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0206
นางสาว ซาสนีย์ เจะอุบง
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0207
อ. พีระพัฒฏ์ ทองละเอียด
baw0513@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ข้าราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0208
อ. นิภาส ลีนะธรรม
nipas_ytrc@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0209
อ.ดร. ฐปนรรฆ์ ประทีปเกาะ
ksawa98@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0225
อ. โนร์ฮามีมี คีรี
memeekheeree@gmail.com
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0236
นาย ณัทกร แก้วประชุม
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0239
นางสาว อรณี ศรียา
sriya_ph451@hotmail.com
ทบวงมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พนักงานมาหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0240
นางสาว นิรวยดา แวหามะ
-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
 

จำนวน: 568 ท่าน
หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 12 หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] หน้าต่อไป >>