วันที่ 26 มีนาคม 2558
พิธีเปิดและเสวนาพิเศษ
 
รหัส
ชื่อ-สกุล
อีเมล
หน่วยงานอื่นที่สังกัด
มหาวิทยาลัยที่สังกัด
อาชีพ
สถานะ
 
0001
อ. จารุวรรณ พรหมเงิน
jaruwan-p@hotmail.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0002
วรวิทย์ สุธาประดิษฐ์
a.sutapradit@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธุรกิจส่วนตัว
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0003
รศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์
cwanna35@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์
ลงทะเบียนเข้าเข้าฟังเสวนาเรียบร้อยแล้ว
0004
รศ.ดร. พีรเดช (วิทยากร) ทองอำไพ
dladdawa@wu.ac.th
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0005
นาย กฤษดา ชวนะนันท์ (วิทยากร)
dladdawa@wu.ac.th
ลงทะเบียนเข้าเข้าฟังเสวนาเรียบร้อยแล้ว
0006
นาย ไพโรจน์ ภู่ต้อง (วิทยากร)
dladdawa@wu.ac.th
-
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0007
นาย ปุณณภพ เต็มรัตน์ (วิทยากร)
dladdawa@wu.ac.th
-
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0008
ศ.ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ (วิทยากร)
dladdawa@wu.ac.th
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0009
นาย บรรจง แสงพรหม (วิทยากร)
dladdawa@wu.ac.th
-
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0010
ผศ.ดร. พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ (วิทยากร)
dladdawa@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0011
นาง ลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว
dladdawa@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0012
อ. นฤมล ยอดศรี
nongpingping2551@gmail.com
รับราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0013
นางสาว นฤมล จงวิไลเกษม
narumol.ch@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
นักวิชาการอุดมศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0014
นาย suppawit homhuan
mrsuppawit@gmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
student
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0015
นางสาว ขวัญดาว ปิ่นทองพันธุ์
khwandaw22@yahoo.co.th
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0016
รศ.ดร. Keatisak Soisuwan
ksoisuwan52@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Teacher and Research
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0017
นาย อานนท์ แอหลัง
anon395038@hotmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0018
รศ.ดร. ศุภศิลป์ มณีรัตน์
suppasil.m@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0019
นาง สุภาพ นวลละเอียด
suparp.n@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0022
นางสาว เจริญศรี เทพไชย
crazy_about_z@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0030
นาย สุริยา ปาละแม
suriya5559@gmail.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0035
นางสาว เจนจิรา สมชาติ
jane_private@hotmail.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0036
อ.ดร. พีรภัฏ รุ่งสัทธรรม
peerapat.r@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0037
อ. ปริพนธ์ ไทยสุชาติ
paripon.th@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0038
นางสาว ธัญกมล คงแก้ว
pakaporn.ko@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักวิชาการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0040
อ.ดร. ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
pankeowta@yahoo.com
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พนักงานองค์กรของรัฐ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0041
อ.ดร. นิจพร มาจันทร์
ouy_msu.env@hotmail.com
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิจัยอิสระ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0042
นาย ธีรวัฒน์ สุดขาว
teerawat.sud@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
แพทย์แผนไทย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0043
นางสาว ปวีณา กายพันธ์
kpaweena@wu.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นักวิชาการ(ด้านการท่องเที่ยว)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0045
นาย สิทานนท์ อมตเวทย์
sitanon.a@gmail.com
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักทรัพย์สินทางปัญญา
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0046
นาย สุเมธ เหล่าตระกูลงาม
manman_1618@hotmail.com
โรงเรียนวังวิเศษ
ข้าราชการครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0047
นางสาว กันฑิมา ศรีหมอก
manman_1618@hotmail.com
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ครู
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0049
นางสาว อานีซะห์ ดือรานิง
a.deraning@yahoo.com.au
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0051
ผศ.ดร. วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรือง
wimonman.s@psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0052
ผศ.ดร. สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ
sununta.y@psu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0053
อ. พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์
jukmutt@hotmail.com
วิทยาลัยชุมชนพังงา
รับราชการ
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0054
อ.ดร. กฤษรัตน์ ศรีสว่าง
kritsarat.sr@psu.ac.th
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์มหาวิทยาลัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0056
นาย นาคิน ยอดแก้ว
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)
อาจารย์
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0058
ผศ.ดร. วรากร ลิ่มบบุตร
lwarakorn@yahoo.com
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0059
นาย เทิดศักดิ์ สินปัญญาสิริ
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0060
นาย อนุรัตน์ บุญทอง
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0061
นาย ศุภชัย เชยบัวแก้ว
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0062
นาย สมโภชน์ ปิ่นละมัย
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0063
นาย อวยชัย ขาวชู
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0065
นาย เกียรติศักดิ์ บุญชัย
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0066
นาย วรวัจน์ สารถวิล
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0067
นางสาว นาฎยา เกตุแก้ว
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0068
นาย ประจักษ์ มารมย์
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0069
อ. ณาฐวรา จิรันดร
nartwara.c@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
0070
นาย วีรพงศ์ มุสิกพันธ์
research@sct.ac.th
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนา
 

จำนวน: 1939 ท่าน
หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 39 หน้า
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] หน้าต่อไป >>