รหัส : 0064
     
  ชื่อ : อ.โกสินทร์
     
  นามสกุล : ทีปรักษพันธ์
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     
  สาขา : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
     
  อาชีพ :
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0910498885
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : teeparuksapun8@hotmail.com