รหัส : 0061
     
  ชื่อ : นายศุภชัย
     
  นามสกุล : เชยบัวแก้ว
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด :
     
  สาขา :
     
  อาชีพ :
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด :
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 075-770136-7 ต่อ 141
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : research@sct.ac.th