รหัส : 0058
     
  ชื่อ : ผศ.ดร.วรากร
     
  นามสกุล : ลิ่มบบุตร
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
     
  สาขา : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     
  อาชีพ : พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0910487319
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : lwarakorn@yahoo.com