รหัส : 0057
     
  ชื่อ : อ.ดร.กิตติภูมิ
     
  นามสกุล : ศุภลักษณ์ปัญญา
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     
  สาขา : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
     
  อาชีพ : อาจารย์
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0840582499
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : kittiphoom.s@rmutsv.ac.th