รหัส : 0056
     
  ชื่อ : นายนาคิน
     
  นามสกุล : ยอดแก้ว
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด :
     
  สาขา : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
     
  อาชีพ : อาจารย์
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด :
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 075-770-136 ต่อ 141
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : research@sct.ac.th