รหัส : 0055
     
  ชื่อ : นายพลชัย
     
  นามสกุล : ขาวนวล
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด : คณะศิลปศาสตร์
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     
  สาขา : อื่นๆ
     
  อาชีพ : อาจารย์
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0896535235
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : kpalachai@gmail.com