รหัส : 0054
     
  ชื่อ : อ.ดร.กฤษรัตน์
     
  นามสกุล : ศรีสว่าง
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด : คณะนิติศาสตร์
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  สาขา : สาขานิติศาสตร์
     
  อาชีพ : อาจารย์มหาวิทยาลัย
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 074282544
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : kritsarat.sr@psu.ac.th