รหัส : 0053
     
  ชื่อ : อ.พวงเพชร
     
  นามสกุล : ฤทธิพรพันธุ์
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : วิทยาลัยชุมชนพังงา
     
  สาขา : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
     
  อาชีพ : รับราชการ
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0854377429
     
  หมายเลขโทรสาร : 076599214
     
  อีเมล : jukmutt@hotmail.com