รหัส : 0052
     
  ชื่อ : ผศ.ดร.สุนันทา
     
  นามสกุล : ยังวนิชเศรษฐ
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
     
  สาขา : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
  อาชีพ : รับราชการ
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 074-286537
     
  หมายเลขโทรสาร : 074-286421
     
  อีเมล : sununta.y@psu.ac.th