รหัส : 0051
     
  ชื่อ : ผศ.ดร.วิมลมาลย์
     
  นามสกุล : ศรีรุ่งเรือง
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  สาขา : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
  อาชีพ : อาจารย์
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0894632777
     
  หมายเลขโทรสาร : 074-289101
     
  อีเมล : wimonman.s@psu.ac.th