รหัส : 0050
     
  ชื่อ : นายปิยพงศ์
     
  นามสกุล : หนูดำ
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด : โรงเรียนตะโหมด
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด :
     
  สาขา : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
     
  อาชีพ : รับราชการครู
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด :
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0870754708
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : s4615072@hotmail.com