รหัส : 0049
     
  ชื่อ : นางสาวอานีซะห์
     
  นามสกุล : ดือรานิง
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  สาขา : อื่นๆ
     
  อาชีพ :
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0810940868
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : a.deraning@yahoo.com.au