รหัส : 0047
     
  ชื่อ : นางสาวกันฑิมา
     
  นามสกุล : ศรีหมอก
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยทักษิณ
     
  สาขา : สาขาการศึกษา
     
  อาชีพ : ครู
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0896591835
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : manman_1618@hotmail.com