รหัส : 0045
     
  ชื่อ : นายสิทานนท์
     
  นามสกุล : อมตเวทย์
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  สาขา :
     
  อาชีพ : นักทรัพย์สินทางปัญญา
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0909707099
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : sitanon.a@gmail.com