รหัส : 0044
     
  ชื่อ : นายธีระพงศ์
     
  นามสกุล : จันทรนิยม
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  สาขา : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     
  อาชีพ : รับราชการ
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 089-9772315
     
  หมายเลขโทรสาร : 074-218802
     
  อีเมล : teerapong.j@psu.ac.th