รหัส : 0043
     
  ชื่อ : นางสาวปวีณา
     
  นามสกุล : กายพันธ์
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     
  สาขา : อื่นๆ
     
  อาชีพ : นักวิชาการ(ด้านการท่องเที่ยว)
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0954181867
     
  หมายเลขโทรสาร : 075672202
     
  อีเมล : kpaweena@wu.ac.th