รหัส : 0042
     
  ชื่อ : นายธีรวัฒน์
     
  นามสกุล : สุดขาว
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
     
  สาขา : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
  อาชีพ : แพทย์แผนไทย
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 074282722
     
  หมายเลขโทรสาร : 074282711
     
  อีเมล : teerawat.sud@psu.ac.th