รหัส : 0041
     
  ชื่อ : อ.ดร.นิจพร
     
  นามสกุล : มาจันทร์
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     
  สาขา : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     
  อาชีพ : นักวิจัยอิสระ
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 043777630
     
  หมายเลขโทรสาร : 043777630
     
  อีเมล : ouy_msu.env@hotmail.com