รหัส : 0040
     
  ชื่อ : อ.ดร.ปานแก้วตา
     
  นามสกุล : ลัคนาวานิช
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     
  สาขา : อื่นๆ
     
  อาชีพ : พนักงานองค์กรของรัฐ
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 081-6902004
     
  หมายเลขโทรสาร : 075-672202
     
  อีเมล : pankeowta@yahoo.com