รหัส : 0039
     
  ชื่อ : อ.ดร.Rungrawee
     
  นามสกุล : Jitpakdee
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     
  สาขา : สาขาสังคมวิทยา
     
  อาชีพ : อาจารย์
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0859078576
     
  หมายเลขโทรสาร : 075672202
     
  อีเมล : jrungraw@wu.ac.th