รหัส : 0038
     
  ชื่อ : นางสาวธัญกมล
     
  นามสกุล : คงแก้ว
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     
  สาขา : อื่นๆ
     
  อาชีพ : นักวิชาการ
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0887517675
     
  หมายเลขโทรสาร : 075672202
     
  อีเมล : pakaporn.ko@wu.ac.th