รหัส : 0037
     
  ชื่อ : อ.ปริพนธ์
     
  นามสกุล : ไทยสุชาติ
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     
  สาขา : อื่นๆ
     
  อาชีพ : อาจารย์
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 080-5620202
     
  หมายเลขโทรสาร : -
     
  อีเมล : paripon.th@wu.ac.th