รหัส : 0036
     
  ชื่อ : อ.ดร.พีรภัฏ
     
  นามสกุล : รุ่งสัทธรรม
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  สาขา : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     
  อาชีพ : อาจารย์
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0894894979
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : peerapat.r@psu.ac.th