รหัส : 0035
     
  ชื่อ : นางสาวเจนจิรา
     
  นามสกุล : สมชาติ
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  สาขา : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
     
  อาชีพ : นักวิชาการอุดมศึกษา
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0817861665
     
  หมายเลขโทรสาร : -
     
  อีเมล : jane_private@hotmail.com