รหัส : 0034
     
  ชื่อ : นางสาววราภรณ์
     
  นามสกุล : ทนงศักดิ์
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
     
  สาขา : อื่นๆ
     
  อาชีพ : นักศึกษา
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0876310671
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : waraphorntt@yahoo.com