รหัส : 0033
     
  ชื่อ : นางสาววลัยลักษณ์
     
  นามสกุล : พัฒนมณี
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     
  สาขา : อื่นๆ
     
  อาชีพ :
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0891965236
     
  หมายเลขโทรสาร : -
     
  อีเมล : pwalailak@gmail.com