รหัส : 0030
     
  ชื่อ : นายสุริยา
     
  นามสกุล : ปาละแม
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     
  สาขา : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     
  อาชีพ : นักศึกษา
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0831923471
     
  หมายเลขโทรสาร : -
     
  อีเมล : suriya5559@gmail.com