รหัส : 0026
     
  ชื่อ : นางอำมร
     
  นามสกุล : เอียดคงนาน
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด :
     
  สาขา :
     
  อาชีพ : ดวงกมล เนอสซิ่งโฮม
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 074 429586
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : doc_kitti@hotmail.com