รหัส : 0024
     
  ชื่อ : นางสาวรุสซานา
     
  นามสกุล : หมันหลี
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  สาขา : อื่นๆ
     
  อาชีพ : นักศึกษา
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0856286494
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : nana.rak@hotmail.com