รหัส : 0023
     
  ชื่อ : รศ.ดร.นัยพินิจ
     
  นามสกุล : คชภักดี
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยมหิดล
     
  สาขา : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
  อาชีพ : วิทยากร
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 081 -4836066
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : naiphinich@gmail.com