รหัส : 0022
     
  ชื่อ : นางสาวเจริญศรี
     
  นามสกุล : เทพไชย
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  สาขา : อื่นๆ
     
  อาชีพ : นักศึกษา
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0887840483
     
  หมายเลขโทรสาร : 074427399
     
  อีเมล : crazy_about_z@hotmail.com