รหัส : 0019
     
  ชื่อ : นางสุภาพ
     
  นามสกุล : นวลละเอียด
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  สาขา : อื่นๆ
     
  อาชีพ : รับราชการ
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0815409851
     
  หมายเลขโทรสาร : 074286961
     
  อีเมล : suparp.n@psu.ac.th