รหัส : 0018
     
  ชื่อ : รศ.ดร.ศุภศิลป์
     
  นามสกุล : มณีรัตน์
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     
  สาขา : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     
  อาชีพ : รับราชการ
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 0869654800
     
  หมายเลขโทรสาร :
     
  อีเมล : suppasil.m@psu.ac.th