รหัส : 0017
     
  ชื่อ : นายอานนท์
     
  นามสกุล : แอหลัง
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     
  สาขา : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     
  อาชีพ : นักศึกษา
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 086-9668276
     
  หมายเลขโทรสาร : -
     
  อีเมล : anon395038@hotmail.com