รหัส : 0016
     
  ชื่อ : รศ.ดร.Keatisak
     
  นามสกุล : Soisuwan
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
     
  สาขา : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
     
  อาชีพ : Teacher and Research
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 089-4743386
     
  หมายเลขโทรสาร : 075-329936
     
  อีเมล : ksoisuwan52@gmail.com