รหัส : 0013
     
  ชื่อ : นางสาวนฤมล
     
  นามสกุล : จงวิไลเกษม
     
  หน่วยงานอื่นที่สังกัด :
     
  มหาวิทยาลัยที่สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
     
  สาขา : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
     
  อาชีพ : นักวิชาการอุดมศึกษา
     
  ระดับการศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
     
  หมายเลขโทรศัพท์ : 074289114
     
  หมายเลขโทรสาร : 074289101
     
  อีเมล : narumol.ch@psu.ac.th